Als je gezondheid je lief is

Download deze pagina als PDF

Ik wil iets met jullie delen dat onze gezondheid aangaat. En dat van het vee!

Vorige week logeerden we in Castricum aan zee. Tot mijn verbijstering kon ik ’s nachts niet slapen, raakte ik gedesoriënteerd en kregen we zeurende hoofdpijn. Wat bleek: Op 500 meter afstand stond een grote nieuwe 5G-zendmast van de mobiele telefonie. Thuisgekomen in Vierakker stopte direct alle verschijnselen. Wat een opluchting! We hebben nu dus aan den lijve ondervonden wat 5G-straling met ons doet. Maar ook met koeien tot onze verbazing! Via de buurt hoorden we over twee artikelen in het vakblad “Melkvee”:

De straling richt zich op het zenuwstelsel van de koe
De koeien van melkveehouder Jos van der Aa in Hernen (GD) rennen opeens in volle vaart naar de stal en willen daarna niet meer naar buiten. Ook daarna blijven ze regelmatig onrustig in de wei. Van der Aa maakt zich zorgen over het gedrag van zijn vee, hij belt zijn voeradviseur en een onafhankelijk adviseur van Agrivak. Beiden denken dat de onrust onder zijn vee in relatie staat met het testen van het 5G netwerk in Nederland. Henri van de Kolk van Agrivak is ervan overtuigd dat 5G een negatieve invloed heeft op het welzijn van de koe. De straling richt zich op het zenuwstelsel van de koe en gaat via waterbanen door het lichaam van de koe. Dit verklaart de lichamelijke reactie. Door straling worden eiwitten afgebroken.

Paniek van koeien tijdens 5G-test
Veehouders in Friesland willen dat er een onderzoek komt naar de relatie tussen het 5G-netwerk en de paniek van koeien. De ruim 500 koeien van Maatschap Visser-Bakker uit Menaldum raakten volledig in paniek . “De koeien liepen beide keren in het land en vlogen gewoon door afrastering heen”, vertelt Dieuwke Bakker. “Het heeft ons verschillende dode koeien gekost.” Ook bij Melkveehouder Freerk Abma uit Oudehorne laten de koeien afwijkend gedrag zien. Hij legt eveneens een verband met zendmast in de buurt, waar ook testen zijn uitgevoerd met het nieuwe 5G-netwerk. In Groningen, waar het eerst met 5G getest werd op het platteland, sloegen groepen koeien op hol en raakten in paniek, o.a. in Loppersum en Ittersum.

Over onze gezondheid
Zelfs electromagnetische straling van 3G en 4G veroorzaakte al kanker bij ratten. Blootstelling aan electromagnetische straling beïnvloedt het menselijk immuunsysteem; dus onze weerstand gaat naar beneden.

  • Electromagnetische velden verergeren virusinfecties,
  • bevorderen bloedklontering, en
  • belemmeren onder andere het zuurstoftransport.

Zwitserland stopt 5G uitrol
Zwitserland heeft de uitrol van 5G stopgezet uit gezondheidsoverwegingen. Nadat in Geneve het 5G-net in werking trad ontstond zo’n grote toeloop in artsenpraktijken van mensen met talloze ernstige klachten, dat de artsen aan de overheid een advies hebben uitgebracht om 5G te stoppen!

Verontruste Duitse artsen
In een open brief aan Merkel heeft een groep Duitse artsen en therapeuten gemeld dat ze een verband zien tussen straling, immuniteit en de wereldwijde epidemie. Door een andere arts wordt een golf aan diabetespatiënten voorspeld, met als gevolg nierfalen.

Onze gezonde leefomgeving
Deze brief is een initiatief om onze omgeving vrij te houden van zendmasten met 5G-straling. Daar kunt u zelf aan meewerken door ze niet op uw grond te laten plaatsen. Daarmee houden we onze leefomgeving gezond voor mens en dier!

Links naar artikelen
“Koeien in paniek, mogelijk door testen 5G-netwerk” (Friesland)

“Onrust door 5G, koeien rennen door de wei” (Gelderland en Argivak)

“Is er een verband tussen het angstige gedrag van koeien in het Friese land en noord/oost Groningen en de 5G testen in Menaldum en Loppersum?”

398 wetenschappers en artsen roepen op om de uitrol van 5G te stoppen zodat eerst de gevolgen kunnen worden onderzocht. Het hoeveelheid straling van enorm toenemen met 5G.
Bron 5gappeal.eu (Engels)

Briefing van het Europees Parlement met bronnen en onderbouwing. De samenvatting van de briefing dekt de lading niet; lees de gehele briefing.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

Een groep Australische wetenschappers genaamd Orsaa (Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association Inc.) heeft een databank aangelegd met al deze peer reviewed publicaties en daaruit blijkt dat van de 3366 publicaties 68% van de studies ‘significante biologische of gezondheidseffecten’ aantoont.
Bron “Zorgen over de risico’s van 5G voor gezondheid en leefomgeving nemen toe: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij

Effect op het immuunsysteem Virusinfecties verergerd door electromagnetische straling

Een indrukwekkende lijst van wetenschappers (waaronder van gerenommeerde universiteiten als Harvard, Stanford en Oxford) ondertekenden een serieuze en wetenschappelijk goed onderlegde petitie.
Bron “Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Duitse artsen protesteren tegen 5G
De vertaalde brief in het Nederlands

Effect op bloedsuikerspiegel (diabetes) met alle gevaren van dien.

Straling is mogelijk kankerverwekkend” (W.H.O.)
De limieten voor straling zijn achterhaald” (Europarlement)
Verminder de blootstelling aan straling” (Raad van Europa)

Met vriendelijke groeten,
Roelien de Lange
Buurtbewoner Vierakker
info@roeliendelange.nl

Bijgesloten: Een brief aan de gemeente Zutphen van Mr. Edgar Wortmann

Zienswijze 5G – Edgar Wortmann – 17 februari 2020

Geachte commissieleden,
Met betrekking tot 5G vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Stralingsnormen
Het Europese normenkader voor de veiligheid van draadloze signalen is meer dan 20 jaar oud. Het stamt uit de tijd van vóór de smartphone en de WiFi (de eerste iPhone kwam in 2007 op de markt). Sindsdien is de blootstelling aan straling sterk toegenomen. Ook zijn er serieuze aanwijzingen dat de huidige straling schadelijk is voor mens en dier. In het verleden werd de blootstelling aan straling vooral beoordeeld op basis van de opwarming van het lichaam door draadloze energietoevoeging. Aan minder makkelijk meetbare effecten (zoals celschade, DNA-schade en verstoring van mentale en andere elektromagnetische lichaamsprocessen) werd veelal voorbijgegaan. Voor zover daar inmiddels wel acht op wordt geslagen zijn de bevindingen verontrustend. Zo is bijvoorbeeld bekend dat blootstelling aan WiFi-straling (2.4 Ghz) bij ratten diabetes veroorzaakt.

Publiek-private samenwerking
De Europese Commissie (EC) werkt nauw samen met de telecomindustrie om in korte tijd in heel Europa een nieuw draadloos netwerk (5G) uit te rollen. Deze samenwerking heet de 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP). De EC heeft geen onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G. Inspanningen van de industrie zijn, net als bij tabak en asbest destijds, erop gericht om onderzoeken die op gezondheidsschade wijzen te bagatelliseren. Toen werd vastgesteld dat de gebruikelijke 3G/4G-straling bij ratten kanker veroorzaakt, werd bijvoorbeeld hoog van de toren geblazen dat dit nog niet betekent dat mensen het dan ook krijgen.
Men zou verwachten dat de EC iets prudenter met de Europeanen om zou gaan. Zij lijkt echter te menen dat de verantwoordelijkheid voor de volksgezondheid primair bij de Lidstaten ligt.
Wij zullen zelf voor een gezonde leefomgeving moeten opkomen.

Nieuwe technologie
5G bouwt voort op de bestaande technologieën (3G en 4G) maar voegt daar nieuwe elementen aan toe. Het netwerk wordt dichter, de bandbreedte breder en de straling gerichter en pulserender. In stedelijk gebied wordt de blootstelling – als de EC haar zin krijgt – constant en onontkoombaar. Over de schadelijkheid van 3G en 4G stapelen de aanwijzingen zich op. Dat 5G nog veel schadelijker zal zijn is aannemelijk. Er is (daarom?) echter geen adequaat onderzoek naar gedaan. Wetenschappers maken zich ernstige zorgen en dringen aan op een moratorium. Hun website vindt u hier: http://www.5gappeal.eu
In hoog tempo dreigt ons massaal een nieuwe technologie te worden opgedrongen, waarvan het waarschijnlijk is dat deze schadelijk is voor mens, plant en dier. De maatschappelijke voordelen van (alomtegenwoordigheid van) deze technologie zijn niet evident. De overhaaste uitrol is onverantwoord en disproportioneel. De gehele bevolking dreigt als proefkonijn te worden gebruikt, zonder instemming en zonder gedegen voorlichting. Dit is een inbreuk op de mensenrechten.

Zwitserland
Zwitserland liep voorop in de uitrol van 5G in Europa. Deze uitrol is in diverse kantons (Genève, Vaud en Jura) echter ook alweer gestaakt. Dit in afwachting van duidelijkheid over de gezondheidseffecten en passende maatregelen ter bescherming van de bevolking. Zie: https://www.swissinfo.ch/eng/politics/direct-democracy_opponents-of-5g-start-campaign-to-forcenationwide-vote/45299102

Zutphen
Laten wij het Zwitserse voorbeeld volgen. Wij beginnen pas met grootschalige uitrol als vast staat dat dit algemeen gewenst, zinvol, proportioneel en verantwoord is. Ik dring er dan ook bij de gemeente op aan om het Rijk erop te wijzen dat van 5G uitrol vooralsnog geen sprake kan zijn. Op zijn minst zullen eerst de gezondheidseffecten bekend moeten zijn, en zal de veiligheid moeten zijn aangetoond. Ook behoort het publiek eerst gedegen over de voors en tegens te worden geïnformeerd en de maatschappelijke discussie te worden gevoerd. In een democratie past het niet dat de industrie de dienst uitmaakt.

Bijlage
Bijgevoegd heb ik een briefing van het Europees Parlement. Hierin vindt u bronnen en onderbouwing van hetgeen ik hiervoor heb betoogd. Merk op dat de samenvatting van de briefing de lading niet dekt. Ik beveel u dan ook aan om de gehele briefing door te nemen. De droge feitenopsomming is zeer verontrustend. De briefing is ook online beschikbaar:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf

Kijktips
Voor een kennismaking met de materie heb ik de volgende kijk-links voor u verzameld.
https://www.rt.com/shows/news-with-rick-sanchez/476708-news-with-rick-sanchez-december
https://www.rt.com/shows/news-with-rick-sanchez/477774-news-with-rick-sanchez-january
Vanaf 20 minuten
https://www.rt.com/shows/news-with-rick-sanchez/477608-news-with-rick-sanchez-january
Vanaf 20 minuten

Een en ander toegezonden voor de commissievergadering van 17 februari 2020 te Zutphen.

Hoogachtend,
Edgar Wortmann – 17 februari 2020